»Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023/2024.«

Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in industrijo, Sektor za razvoj socialne ekonomije

Predstavitev projekta »Združitev izvajalcev dolgotrajne oskrbe in vzpostavitev starejšim prijaznih točk«, katerega nosilec je Center Celostne Oskrbe, d.o.o., so.p.

Projekt financira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

NAZIV RAZPISA Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024
SEKTOR, DIREKTORAT NA MINISTRSTVU Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in industrijo, Sektor za razvoj socialne ekonomije
ČAS TRAJANJA PROJKETA  16 mesecev
ZA OBDOBJE 1.9.2023 do 4.10.2024
 

NAZIV PROJEKTA

 

 

»Združitev izvajalcev dolgotrajne oskrbe in vzpostavitev starejšim prijaznih točk«

 

CELOTNA  VREDNOST

PROJEKTA 

(v EUR z DDV)

 

 

 

166.911,00 EUR

SKUPNA VREDNOST

UPRAVIČNEIH STROŠKOV

(v EUR brez DDV) –

NEPOVRATNA SREDSTVA

MGTŠ

 

136.813,00 EUR
LASTNI VIRI 16.069,60 EUR

 

S tem projektom združujemo izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu pod okriljem Centra Celostne Oskrbe, tovrstno združevanje pa bo izvajalcem nudilo podporo v obliki izobraževanj, pravnega svetovanja ter približevanja tematike oskrbe starejših na domu širši javnosti. Izobraževanja v okviru projekta bodo namenjena tudi širši javnosti z namenom ozaveščanja o potrebah starejših v našem okolju z izgradnjo družbenega gibanja »starejšim prijazna točka«. Z združitvijo izvajalcev dolgotrajne oskrbe v okviru našega delovanja želimo zagotoviti podporo v obliki izobraževanj in usposabljanj ter s tem izboljšati kakovost in varnost storitev. Ponudili bomo strokovno podporo pri obravnavi starejših z zahtevnimi zdravstvenimi stanji in opolnomočili vse, ki delujejo na tem področju.

Projekt je povezan z vsebinskim sklopom »Zdravo in aktivno življenje«, kot ga opredeljuje Strategija razvoja Slovenije do leta 2030. Projekt sledi zastavljenim ciljem:

Center Celostne Oskrbe d.o.o., so.p. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Tel.: 040 861  017   info@cco.si   www.cco.si

Cilj 1: Izvedba terenskih izobraževanj na temo pravilne in primerne obravnave starostnikov z vidika celostne obravnave starostnikov znotraj dolgotrajne oskrbe.

Cilj 2: Sistematsko zbiranje, urejanje podatkov in informacij izvajalcev dolgotrajne oskrbe o potrebah starejših na področju pomoči na domu. Tovrstni podatki bodo služili za izvedbo strokovnih študij in izdajo smernic za kakovostnejše in učinkovitejše delovanje izvajalcev na področju dolgotrajne oskrbe. V kolikor bo za to obstajal interes na državni ravni, bodo podatki, ki smo jih v okviru projekta pridobili, posredovani tudi pristojnim ministrstvom, kjer bodo podatki služili kot podlaga za sistemsko ureditev in financiranje področja dolgotrajne oskrbe na domu. Cilj 3: izvedba terenskega izobraževanja in priprava smernic, specifičnih za prilagoditev bivalnega okolja za izvajalce celostne oskrbe na domu. Z izvedbami tovrstnih izobraževanj bo projekt prispeval k povečanju vzpostavitve kakovostnega bivalnega okolja za vse socialne skupine, ki se poslužujejo storitev dolgotrajne oskrbe na domu.

Cilj 4: Izvedba terenskega izobraževanja in priprave smernic za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu na temo dietetike in geriatrije. Tovrstne izobraževanja in smernice bodo pripomogli k izobraževanju izvajalcev o pravilni pripravi jedilnika in jedi za posamezne socialne skupine. Cilj 4 vključuje tudi vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med vsemi izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu na območju Republike Slovenije na področju ponujanja storitev zdrave in uravnotežene prehrane za uporabnike.

Cilj 5: Priprava in izdajanje strokovne revije, ki bo s strokovnega stališča obravnavala tematike dolgotrajne oskrbe na domu. Tekom projekta bodo izdane tri revije, ki bodo obravnave potrebe starajoče družbe in starostnika v domačem okolju.

Cilj 6: Vzpostaviti tesnejše sodelovanje med vsemi izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu na območju Republike Slovenije z namenom povečati zadovoljevanja potreb po oskrbi na domu.

Cilj 7: Priprava treh strokovnih konferenc v času trajanja projekta z namenom strokovnih usposabljanj in povezovanj strokovnih služb, ki delujejo na področju dolgotrajne oskrbe.

Cilj 8: Vzpostaviti tesnejše sodelovanje med vsemi izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu na območju Republike Slovenije na področju ponujanja prevoznih storitev, ki so prilagojene specifičnim socialnim skupinam (starejšim, gibalno oviranim ipd).

Cilj 9: Pripraviti kampanjo za ozaveščanje širše družbe o skrbi za starejše. Znotraj projekta bomo pripravili značke in označbe, ki bo izkazovala, da je organizacija ali posameznik bil vključen v sklop izobraževanj in usposabljanj obravnav starejših z namenom ozaveščanja prebivalcev o potrebah starejših in prilagoditvi okolja njihovim potrebam.

Namen projekta je združevanje izvajalcev za dolgotrajno oskrbo, pod okriljem Centra Celostne Oskrbe, kar  bo prva tovrstna združitev izvajalcev v Sloveniji. Iz tega projekta je srednjeročni cilj in namen ustanoviti strokovno Združenje na področju dolgotrajne oskrbe. Ustanovitev strokovnega združenja ni cilj v sklopu tega projekta, ampak bo združenje nastalo kot rezultat aktivnosti projekta oz. posledica delovanja tega projekta. Projekt bo  povezoval izvajalce celostne dolgotrajne oskrbe na domu z namenom nudenja celovite strokovne podpore in izobraževanja na vseh področjih. Združenje bo delovalo bo v skladu s principi socialne ekonomije, ki so opredeljeni v postavljenih ciljih. Združenje bo neposredno prispevalo k izboljšanju kakovosti storitev dolgotrajne celostne oskrbe na domu za uporabnike teh storitev, saj bo prenašalo strokovno znanje na tem področju na tiste, ki dejansko skrbijo za uporabnike na domu, s tem pa se bo izboljšala storitev in posledično dvignila kvaliteta življenja uporabnikov teh storitev. Hkrati bomo v času trajanja projekta bomo začeli z vzpostavljanjem »starejšim prijaznih točk«, ki bodo ozaveščale posameznike in širšo družbo o potrebah starajoče družbe.