Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja

»Profesionalizacija zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem

podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu«

 

(OP20.09.04.005/3)

Obdobje trajanja: 30. 9 2019 – 23. 11. 2020

 

Operacija se izvaja pod okriljem MGRT IN ESS

Operacija profesionalizacije zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trg, je namenjena podpori zaposlenim v Centru Celostne Oskrbe za uspešno poslovanje na trgu z razvojem znanj in veščin.

 

Zaposleni so s strani dveh mentorjev – dr.Klemena Podjeda in mag. Špele Mihevc vključeni v program mentoriranja s ciljem nadgradnje obstoječega znanja in veščin za dvig profesionalizacije ter krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanjem trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. V ta namen smo se odločili izvesti več različnih aktivnosti v sklopu mentorstva na eni strani za opolnomočenje zaposlenih pri razvoju novih storitev ter na drugi strani vključenosti v aktivnosti marketinga ter ozaveščanja o socialnem podjetništvu, tako strokovne kot laične javnosti, z namenom trajnega delovanja na trgu.

 

Namen operacije profesionalizacije zdravstveno terapevtskih storitev v socialnem podjetništvu za uspešno poslovanje na trgu je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih na področju:

– razvoja poslovanja na področju novih storitev,

– aktivnosti marketinga novih storitev,

– izvedba 2 predstavitvenih dogodkov,

– aktivnosti marketinga in ozaveščanja o socialnem podjetništvu,

– razvojem kompetenc in mehkih veščin zaposlenih.

– profesionalizacija dela nove storitve – promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Glavne aktivnosti: 

  1. Promocija, marketing oziroma ozaveščanje o storitvah Centra Celostne Oskrbe ter socialnega podjetništva – Izdelava plana promocije, marketinga in ozaveščanja, realizacija aktivnosti iz plana promocije, marketinga in ozaveščanja.
  1. Razvoj mehkih veščin zaposlenih v Centru Celostne Oskrbe – Ker je profil zaposlenih v Centru Celostne Oskrbe uvrščen med najbolj obremenjene poklicne skupine v Sloveniji, smo izpeljali 3 obsežnejše delavnice, ki so pomembno nagovorile problematiko stresa in komunikacije, kar je opolnomočilo zaposlene za lažje obvladovanje z delom povezanega stresa.
  1. Profesionalizacija terapevtskega tima na področju preventivnih terapevtskih storitev – S strokovno podporo terapevtskemu timu in izpeljavo delavnic z opredelitvijo kaj je promocija zdravja smo pomembno osvetlili pomen ohranjanja optimalnega zdravja za zaposlene in skupaj z mentorjem pripravili načrt in pomembne usmeritve na področju promocije zdravja.
  1. Individualna coaching mentorska pomoč – V 7 mentorskih urah je bil izpeljan individualni proces coachinga, na katerem je vodstvo podjetja pridobilo koristi, ki bodo služile za nadaljnje delo na področju socialnega podjetništva: izvedba coaching verige (sedem) coaching srečanj, po pristopu International Coaching Federation, kombinirano z ostalimi metodami mentorstva. 

Znotraj operacije smo v Centru Celostne Oskrbe prvič, pod vodstvom mentorja dr.Klemen Podjeda in mag.Špele Mihevc, organizirali in izpeljali dva večja dogodka, namenjena promociji in predstavitvi naših storitev in socialnega podjetništva.

 

Prvi in večji dogodek, smo kot strokovno srečanje, izvedli 24.09.2020:

 

KORAK PRED DOLGOTRAJNO OSKRBO

 

CELOSTNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJU

 

– DAN ODPRTIH VRAT CENTRA CELOSTNE OSKRBE –

 

V tehnološkem parku, stavbe B v Ljubljani, smo skupaj z vabljenimi strokovnimi sodelavci in strokovnjaki na področju oskrbe starejših, stopili korak pred dolgotrajno oskrbo, pregledali obstoječe aktivnosti in spoznali želje in potrebe starejših v domačem okolju.

Dogodek je bil za 50 udeležencev brezplačen in je obsegal 6 urni strokovni program z odmorom. V luči epidemije Covid19, je bil dogodek izveden v skladu s priporočili NIJZ-ja in upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje okužb.

 

Program strokovnega srečanja »Celostna oskrba v domačem okolju«

 

Ura Vsebina Predavatelj / izvajalec Moderator
13.00 Pričetek dogodka, uvodni nagovor Edisa Halimovič, direktorica Centra Celostne Oskrbe Dr. Klemen Podjed
13.10 Predstavitev 1 – Celostna oskrba v domačem okolju – kaj smo se naučili? Edisa Halimovič, direktorica Centra Celostne Oskrbe  
13.30 Predstavitev 2 – Potrebe dolgotrajne oskrbe in interdisciplinarni tim dr. Katarina Galof, dipl.del.ter., Zdravstvena fakulteta Ljubljana  
13.55 Predstavitev 3 – Pomen multidisciplinarne obravnave v domačem okolju Mateja Zorman, ms, Center Celostne Oskrbe  
14.15 Predstavitev 4  – Celostna terapevtska obravnava starostnika v domačem okolju Maja Ilijanič, dipl.fizioterapevtka in Martina Berk Čurlič, dipl.del.terapevtka, Center Celostne Oskrbe  
14.35 Predstavitev 5 – Logopedska in psihološka obravnava odraslih oseb po možganskih poškodbah, z nevrodegenerativnimi in drugimi boleznimi ter starostnikov Suzana Vrhovac Erman, univ.dipl.psih. in Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdoped., URI Soča  
15.00 ODMOR    
15.30 Predstavitev 6  – Sodelovanje z drugimi službami, predstavitev dejavnosti in aktivnosti Liljana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana  
15.50 Predstavitev 7 – Sodelovanje z drugimi službami, paliativna oskrba

 

mag. Jožica Ramšak Pajk, viš.med.ses.,prof.zdrav.vzg., Patronažna služba Ljubljana

 

 
16.10 Predstavitev 8 – Odpusti v domače okolje in sodelovanje z izvajalci pomoči na domu Vanja Skok, uni.dipl.soc.del., URI Soča  
16.30 Predstavitev 9 – Dostop do medicinsko tehničnih pripomočkov in prilagoditev domačega okolja

 

Tamara Bokalič, Soča Oprema

 

 
16.45 Predstavitev 10 – Celostna zdravstvena oskrba starostnika dr.med. Gregor Veninšek, Center za geriatrično medicino, UKC Ljubljana  
17.15 Predstavitev 11  – E-oskrba   Elena Nikolavčič, Telekom Slovenije

 

 
17.30 Predstavitev 12  – Sodelovanje z oddelkom delovne terapije Zdravstvene fakultete v Ljubljani asist. Špela Mihevc, mag.prom.zdr., dipl.del.ter., Maja Remškar, študentka 3. letnika delovne terapije,

Zdravstvena fakulteta Ljubljana

 
17.45 Pogledi in mnenja na obstoječe stanje na področju dolgotrajne oskrbe Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije  
18.00 Zaključek dogodka    

 

Drugi dogodek – dan odrtih vrat Centra Celostne Oskrbe, se je zgodil 15.10.2020 in je nagovoril delovno aktivno prebivalstvo, podjetja ter izvajalce osebne asistence z namenom predstavitve edinstvenega programa »FIT CCO – Zdravje na delovnem mestu«. Znotraj dogodka smo, vnaprej prijavljenim, zainteresiranim posameznikom individualno predstavili program in z njimi dogovorili sodelovanje na način, ki jim je ustrezal. O našem programu smo seznanili preko 550 poslovnih subjektov in z mnogimi od njih dogovorili sodelovanje v prihodnosti z namenom krepitve in ohranjanja zdravja na delovnem mestu.

Z osvojenimi novimi znanji, kompetencami ter z vsemi aktivnostmi je posledično pričakovano trajnostno delovanje našega socialnega podjetja na trgu.

Ker verjamemo, da pot do uspeha v nenehnem učenju in pridobivanju novih znanj.

Povezava na internetno stran: https://www.eu-skladi.si/