Delovna terapija

Zdravje je vrednota. Pomeni biti dejaven in učinkovit.
Zdravje lahko ohranjamo s pomočjo smiselnih in namenskih aktivnosti, ki posamezniku nudijo varnost, ga izpolnjujejo, osrečujejo in motivirajo.

Delovna terapija na domu

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki je v Sloveniji prisotna več kot 50 let. Večina delovnih terapevtov v Sloveniji deluje v institucijah, za razliko od bolj razvitih držav, kjer delujejo predvsem na uporabnikovem domu. Načrtovalci zdravstvene in socialne politike teh držav zagovarjajo, da morajo ljudje čim dlje ostati v svojem domačem okolju oziroma jim omogočiti zdravljenje in rehabilitacijo na domu. Prav tako o pomenu in koristih delovne terapije v domačem okolju pričajo strokovne raziskave in najsodobnejša literatura. Svetovnim trendom krajšanja hospitalizacij sledimo tudi v Sloveniji, žal pa še ni sistemsko poskrbljeno za kontinuiteto obravnave na domu oziroma v skupnosti.

V Centru Celostne Oskrbe na domu pa vam možnost delovne terapije na domu že nudimo.

Delovni terapevti uporabljajo znanja in terapevtske metode, s katerimi lahko posameznik kljub primanjkljajem in omejitvam, ostane ali postane samostojen pri opravljanju osnovnih dnevnih aktivnosti, širših dnevnih aktivnosti ter pri vključevanju v družbo. Osnovne dnevne aktivnosti so enostavne aktivnosti, ki so potrebne za zadovoljevanje osnovnih potreb za preživetje (hranjenje, oblačenje, osebna nega, obvladovanje ožjega življenjskega okolja itd.). Širše dnevne aktivnosti pa so bolj kompleksne, povezane so z vključevanjem posameznika v širše fizično, socialno in kulturno okolje (gospodinjska opravila, uporaba telefona, nakupovanje, razni hobiji itd.). Za nemoteno delovanje v okolju so tako osnovne kot širše dnevne aktivnosti zelo pomembne.

Delovni terapevti sodelujejo s posameznikom, skupino ali skupnostjo na način, da preko vključevanja v smiselne in namenske aktivnosti pri ljudeh spodbujajo zdravje in dobro počutje. To pa pomeni, da delovna terapija posamezniku omogoča ohranjanje izvajanja določenih aktivnosti, da se jih nauči na novo ali pa se jih nauči izvesti na drugačen način (tudi s pomočjo prilagoditve okolja ali uporabe medicinsko-tehničnih pripomočkov).

Na izvedbo vsakodnevnih življenjskih aktivnosti vplivajo navade, rutine in vloge, za kar pa posameznik potrebuje različne spretnosti, ki so zaradi bolezni ali drugih stanj ter starosti spremenjene, zmanjšane ali pa jih sploh ni. Če daljše obdobje ne moremo početi stvari, ki nas veselijo, ali pa se od nas pričakuje, da jih izvedemo pa jih ne moremo ali pa jih preprosto moramo narediti, pa ne gre, to v nas vzbuja neprijetne občutke, ki lahko vodijo v poslabšanje zdravstvenega stanja, slabše sodelovanje z okolico in splošen upad zanimanja za življenje. Ob uspešno izvedeni nalogi se zadovoljstvo in motivacija povečata, kar ima za posledico izboljšanje zdravja in dobro počutje posameznika.

Ponujamo vam storitve delovne terapije v domačem okolju na različnih področjih z namenom kakovostnega in aktivnega staranja.
Storitve klasične obravnave:

Delovna terapija na geriatričnem področju (starostna oslabelost, spremenjena ali oslabljena samooskrba ter gibalna oviranost). Geriatrična obravnava na domu uporabnika zajema:

 • oceno domačega okolja;
 • oceno spretnosti, sposobnosti, varnosti;
 • rehabilitacijski program glede na vrsto in stopnjo bolezni (možganska kap, poškodbe, demenca);
 • predloge, kako zadovoljiti potrebe starejše osebe in njegovih svojcev;
 • pomoč pri vključevanju v lokalno skupnost (banka, trgovina, bolnišnica);
 • adaptacija okolja, ki nudi višjo varnost, sproščenost (palice, ograje, klančine, osvetlitev …).

Delovna terapija na mišično-skeletnem področju (starostna oslabelost, obrabe, poškodbe, amputacije, mišična distrofija, revmatoidne spremembe, pljučna obolenja …). Obravnava na mišično-skeletnem področju zajema:

 • preprečevanje napredovanja okvar in deformacij;
 • svetovanje o pravilni uporabi pripomočkov za lažjo, samostojno in varno izvedbo dnevnih aktivnosti;
 • učenje/trening dnevnih aktivnosti, namenskih in smiselnih aktivnosti;
 • učenje kompenzacijskih tehnik (adaptacija bivalnega in delovnega okolja, učenje prilagoditvenih in varnih postopkov, uporaba pripomočkov in opornic);
 • učenje transferja, uporaba in vožnja z invalidskim vozičkom in drugih pripomočkov za gibanje oz. mobilnost;
 • vključevanje posameznika v prostočasovne aktivnosti;
 • ponovno vključevanje posameznika v delovno okolje;
 • ozaveščanje posameznika o ergonomskih prilagoditvah;
 • izobraževanje svojcev.

Delovna terapija na nevrološkem področju (stanje po možganski kapi, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza …). Obravnava na nevrološkem področju zajema:

 • obravnavo posameznika z namenom učiti ali ponovno naučiti se učinkovitega izvajanja dnevnih aktivnosti;
 • preko delovnoterapevtskih pristopov in tehnik, prilagoditev posameznih aktivnost ali učenje novih načinov izvajanja, prilagoditev okolja, kjer se izvajajo aktivnosti, npr. prilagoditve različnega okolja (domačega, delovnega) z namenom odstranitve ovir, ki onemogočajo učinkovito izvajanje aktivnosti.

Delovna terapija na področju duševnega zdravja (kognitivni upad, vse oblike demence, duševne motnje …)

 • Delovni terapevti na področju duševnega zdravja pomagamo pri ohranjanju oz. ponovnem doseganju najvišje možne kakovosti življenja v smislu fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja ter čim boljši izrabi ohranjenih sposobnosti.
 • Pomemben vidik obravnave je sodelovanje s svojci bolnikov z boleznijo demence v okviru usmerjenega individualnega dela s svojci.
 • Poudarek je na kognitivnem treningu pri bolnikih s kognitivnim upadom in treningu dnevnih aktivnosti ter aktivnosti za spodbujanje spoznavnih sposobnosti pri ljudeh z boleznijo demence.

Delovna terapija na področju promocije zdravja.

Poleg navedenih storitev vam prvič in ekskluzivno ponujamo razširjeno specialno delovnoterapevtsko obravnavo, ki jo izvajamo tako v domačem okolju kot tudi v prostorih centra, kjer vam lahko ponudimo strnjene rehabilitacijske obravnave, ki so lahko kombinirane tudi s fizioterapevtsko obravnavo.
Principi (storitve) specialnih obravnav v delovni terapiji:

Koncept Bobath

Koncept Bobath je eden od najbolj razširjenih in uporabljenih pristopov v rehabilitaciji oseb po poškodbi ali okvari osrednjega živčnega sistema. Predstavlja proces kliničnega odločanja, način opazovanja, analize in interpretacije izvedbe posameznih nalog. Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah s poudarkom na kakovosti in nadzoru med izvajanjem gibanja.

Terapija s prisilno uporabo

V Centru Celostne Oskrbe na domu izvajamo dve obliki intenzivne terapije s prisilno uporabo prizadetega uda z namenom ponovnega učenja uporabe. Izbira je odvisna od stopnje okvare in motivacije posameznika za okrevanje.

Terapija s prisilno uporabo (Forced Use Therapy)

Pri tovrstni obravnavi posameznika po pridobljeni poškodbi možganov v strukturiranem okolju z načrtovano nalogo »prisilimo« k uporabi slabšega uda z namenom pridobivanja spretnosti.

Ker je osnova za motorično in senzorično učenje intenzivnost, se ta terapija izvaja v tri tedenskem programu in traja več ur (5–6) na dan, odvisno od kondicije in stanja posameznika po pridobljeni poškodbi možganov.

Z omejevanjem spodbujajoča terapija (CIMT- Constrain Induced Movement Therapy)

Pri tovrstni obravnavi posamezniku omejimo gibanje boljšega uda z namenom, da spodbudimo smiselno uporabo slabšega uda.

Terapija se intenzivno izvaja v strukturiranem okolju tri tedne po več ur (6–8) na dan v skupini oseb z isto problematiko.

Terapija s prisilno uporabo se izvaja po vnaprej določenem urniku glede na povpraševanje.

Opisane oblike obravnave so namenjene intenzivni rehabilitaciji in se izvajajo hkrati s fizioterapevtsko obravnavo.

Stopnjevana motorična predstava (Graded Motor Imagery – GMI)

Stopnjevana motorična predstava je bila sprva uporabljena kot tehnika za lajšanje kronične bolečine, v okviru nevrorehabilitacije pa se ta tehnika vse bolj pogosto uporablja tudi pri ponovnem vzpostavljanju motoričnih in senzoričnih spretnosti. Podlaga za terapijo so zrcalni nevroni. Ko gledamo gibanje, bodisi lastno ali tuje, oz. celo takrat, ko si gibanje le predstavljamo, ti nevroni v naših možganih vzbudijo enako, le nekoliko manj močno reakcijo, kot če bi se gibali sami. Podobno velja tudi za občutke. Na ta način lahko v možganih vsaj delno ponovno vzpostavimo aktivacijske vzorce, potrebne za ustrezno gibanje in senzorično zaznavanje.

Stopnjevana motorična predstava obsega več stopenj, ki se med seboj razlikujejo glede na stopnjo aktivnosti udeleženca in posledično tudi moči aktivacije možganskih vzorcev.

Za izvedbo stopnjevane motorične predstave potrebujemo posebne pripomočke, ki jih v Centru Celostne oskrbe na domu uporabljamo ter dosegamo vidne rezultate pri celostni obravnavi naših uporabnikov.

Pomoč pri prilagajanju na novo življenjsko okolje

V Centru Celostne Oskrbe na domu nudimo celostno podporo pri odločitvi za selitev v dom starejših. Pomoč poteka v času bivanja doma, v času bivanja v domu starejših in tudi ob morebitni odločitvi za vrnitev v domače okolje. Vsebina in čas trajanja pomoči so odvisni od posameznikovih želja in potreb (informiranje, ozaveščanje, opolnomočenje, uporaba javnih prevoznih sredstev, obisk doma starejših, povezovanje s strokovnimi delavci in drugimi vpletenimi, pomoč pri organizaciji novega bivalnega okolja, pomoč pri vključevanju v novo življenjsko okolje, povezovanje z lokalno skupnostjo, prostovoljci, pomoč družini itn.)

Pristop Montessori pri obravnavi oseb z demenco

V Centru Celostne Oskrbe na domu s pridom uporabljamo s strokovnimi raziskavami utemeljen fleksibilen in inovativen pristop Montessori za obravnavo oseb s kognitivnimi, vedenjskimi in/ali motoričnimi težavami za ohranjanje in povečevanje samostojnosti v domačem okolju. Gre za adaptacijski pristop, ki je usmerjen v posameznika in v okolje, v katerem ta biva, z namenom premagovanja težav s spominom in posledično zmanjšano samostojnostjo. S pomočjo kompenzatornih strategij in pripomočkov je poudarek na izvajanju smiselnih aktivnosti za posameznika v vsakdanjem, zanj prilagojenem domačem okolju. Cilj pristopa Montessori je pomoč osebi z boleznijo demence in njenim bližnjim, da smiselno sodelujejo in prispevajo k življenju v domačem okolju in s tem ohranjajo lastno identiteto.

Vaše aktivnosti predstavljajo vašo identiteto. Na domu vam pomagamo vzdrževati aktivnosti, ki dajejo vašemu življenju pomen.

Cenik storitev

Individualna obravnava mala 30 min 27 eur
Individualna obravnava srednja 45 min 32 eur
Individualna obravnava velika 60 min 36 eur
Individualna specialna obravnava 60 – 90 min 43 eur
Svetovanje 30 min 24 eur

Pomoč pri prilagajanju na novo življenjsko okolje (npr. pri selitvi v dom) sodelovanje z drugimi člani tima – cena se prilagodi glede na trajanje izvedbe storitve.

Terapija s prisilno uporabo (Forced Use Therapy)

6 ur intenzivne rehabilitacije – individualno z dvema terapevtoma
Tritedenska udeležba 3-krat/teden intenzivne kombinirane obravnave

Z omejevanjem gibanja spodbujajoča terapija (CIMT- Constrain Induced Movement Therapy)

8 ur intenzivne rehabilitacije s 4 udeleženci
Tritedenska udeležba 3-krat/teden intenzivne kombinirane obravnave (4 udeleženci)
Cena se prilagodi glede na prijave.

Vse cene vključujejo DDV ter stroške prevoza.

Želite več informacij?